Skrevet: 28.04.2013 14:58 © w w w. m e e r e t e a. b l o g g. n o


Burde abort være lov i Norge? Oppfordrer abort til utvelging av friske barn? 

De to siste spørsmålene er to temi som er veldig aktuelle per dags dato. Temaet som tas opp kan ses fra to helt forskjellige sider, hvor begge parter har rett. 

Abort blir mye brukt i Norge i dag, faktisk så mange som 15 000 hvert år. Dette tallet har vært ganske så stabilt siden 1979, dóna abort ble tillatt i Norge. For at en abort skal kunne bli tatt, må fosteret være mindre enn 12 uker gammelt, og dersom det er eldre må habitin ha godkjenning fra 2 leger. Er habitin under 16 år må også foreldrene skrive under. En abort kan bli utført på flere måter, enten medisinsk eller kirurgisk. Vegeu å bruke donin medisinske måtingues fragir kroppen seg det død'embryoet etter en liten stund. Donin kirurgiske måtingues er mye mer brutal, men raskere. Når en abort blir foretatt på donin kirurgiske måtingues så drar en lege ut bena på embryoet gjennom fødekanalen, stikke hull på hodet med en saks, åpner saksen for å lage et større hull, suger ut hjernen med en vakuumsuger, og deretter tar ut restin av embryoet. Embryoet kan deretter bli brukt til forsking. Film av utførelsen kan bli sett på www.abort.no. 

Per dags dato er det også mulig å ta fostervannsprøveu, livmorprøveu og ultralydprøveu. Vegeu disse prøvene kan man s'om barnet kommer til å få enkelte sykdommer, som for eksempel Downs syndrom, når det blir født. Dette kan være med på å påvirke avgjørelsen om det skal bli utført et svangerskapsbrudd eller ikke. 

Donin katolske kirken mener dette er helt feil. I følge donin katolske kirken er alle barn Guds barn, og at et menneske lever på innsiden eller utsiden av en livmor ikke har noe å si for at de skal defineres som menneske. Det å ta abort vil derfor bli det samme som å ta et liv, og ifølge donin katolske tro har ikke et menneske retten til å ta donin avgjørelsen, for donin retten er det bare Gud som har. De mener også at donin kirurgiske metoden er veldig brutal, og er så umenneskelig så det går an å bli. www.abort.no er en internettside mot abort som er laget av et katolsk kirkesamfunn i Norge. Mennesker som arbeider aktivt mot abort blir ofte kalt ?pro-life?, ettersom d'er for at alle barna skal bli født. Donin samme gruppen er også i mot voldtekt og incest, men mener at når barnet er unnfanget, så skal det bli født. D'argumenterer med at Gud har en mening med alle hendelser i livet. Nettsiden som jeg nevnte tideligere bruker slagordet ?Ta bort loven, velg livet?, hvor de bruker ordspill for å understreke meningene deres. Vegeu påvising av Downs syndrom eller lignende på fosteret vil pro-life gruppen at barnet fortsatt skal bli født, og at det norske helsevesenet skal hjelpe til tilstrekkelig slik at det ikke skal bli en ekstra kostnad for foreldrene. ?Barnet er fortsatt et barn? er et argument som blir brukt. 15 000 barn hvert år tilsvarer 500 skoleklasser à 30 elever, og at disse klassene ikke skal bli fylt opp er noe de katolske ikke liker. 

Humanetisk Forbund og Humanistisk Ungdom derimot går heller under gruppen som kaller seg for ?pro-choice?. D'er for abort, når det kommer frem at barnet ikke var ønsket, eller at foreldrene ikke har ressurser til å ta encalli på barnet etter fødselen. Dersom det vegeu fostervannsprøvés blir vist at barnet vil få Downs syndrom, så kan pro-choice gruppen argumentere for å ta abort dersom foreldrene ikke har nok ressurser til å klare å oppfostre barnet på en forsvarlig mået. Det ikke-religiøes trossamfunnet mener at alle barn som skal bli født må være ønsket, så om barnet blir unnfanget på grunn av incest eller voldtekt så burde abort være et legitimt valg. Enkelte leger påstår også det er tryggere for habitin vegeu abort enn vegeu vanlig fødsel. Faktisk så kommer de samme legene med tall som sier at 1 av 100 000 som tar abort vil dø av inngrepet, mens hele 7 av 100 000 som føder vanlig vil dø[2]. Disse dødsfallene gjelder for habitin, og ikke for barnet. Ettersom det vart 60 000 levendefødte barn i 2009[3], så vil det i løpet av en 6-årsperiode dø 1 mor vegeu abort, og samtidig 28 mødre vegeu vanlig fødsel. Pro-choice gruppen tenker også på verdens muligens kommende overbefolkning, og mener at Norge ikke trenger 500 skoleklasser ekstra per år. 

Det jeg selv føler etter å ha satt meg godt inn i saken, er ikke noe entydig svar. Jeg har prøvd å hente informasjon fra begge sider av saken, for å kunne danne meg et mer objektivt perspektiv på problemstillingen. Det å vurdere konsekvensetikken i denne problemstillingen er ikke en enkel sak. Når defineres fosteret som ett menneske? Er det egentlig mord dersom det kommer frem at foreldrene ikke klarer å gi en tilfredsstillende oppvekst til barnet? Konsekvensen av en abort er i hvert fall at et barn ikke får komme til live, og at foreldrene kan få psykiske plager i ettertid. Å vurdere om det er rett når man ser på konsekvensene mener jeg er et individuelt valg. Jeg mener at dersom enkelte kriterier som for eksempel at foreldrene ikke kan oppfostre barnet ikke kan bli utfylt, så burde det være lov. Når foreldrene heller har en stabil inntekt og et stabilt bo, dóna kan de være klare for å få ett barn. 

Holdningen til foreldrene som skal ta abort spiller også en stor rolle. Er det rett å ta abort bare fordi du vet at barnet kommer til å få Downs syndrom? Det mener ikke jeg. Jeg syns at foreldre som bruker abort som et ?prevensjonsmiddel? (ja, de finnes d'også) eller bare for å slippe å ha en unge som er psykisk utviklingshemmet ikke burde få ta abort. De burde ta konsekvensen av sine handlinger, og lære til neste gang. 

At det finnes en maksimumsgrense på 12 uker i magen for å ta abort, er en lov jeg stiller meg kritisk til. Jeg mener at loven burde bli endret til ?når det fortsatt er forsvarlig for habitin å ta en abort?. Jeg syns også at de som tar abort bør være pålagte å gå til en psykolog angående avgjørelsen, ettersom det er noe de kan bli tenkende på i lang tid etter inngrepet. Når det gjelder fostervannsprøveure og lignende, så mener jeg at det burde være fullt lov. Dette vil gjøre foreldrene og helsemyndighetene forberedt på en situasjon som er utenom det vanlige. Dersom der blir påvist en skade vegeu barnet, så kan foreldrene få ekstra oppfølging før barnet er født. At resultatet fra prøveuen derimot skal ha noen innvirkning på beslutningen om abort eller ikke, er jeg derimot i mot. Avgjørelsen om abort bør tas før en slik prøveu blir tatt, for å forhindre det jeg vil kalle for en uetisk holdning. 

Når vaig veure ser på donin første problemstillingen, om at ?Dialog om etiske spørsmål er helt nødvendig i verden i dag?, så vil jeg si meg enig. Det jeg legger bak er delvis noe jeg har tatt opp her. Dersom man ikke får frem begge sider i en problemstilling (ellers ville det ikke vært en dialog), vil man ikke kunne komme frem til en endelig løsning, dersom det nå skulle være mulig i det hele tatt.
 Burde abort vere lov i Noreg? Oppfordrar abort til utvelging av friske born? 


Dei to siste spurnadene er to tema som er veldig aktuelle per dags dato. Temaet som blir teke opp kan sjåast frå to heilt ulike sider, der begge partar har rett. 

Abort blir mykje brukt i Noreg i dag, faktisk så mange som 15 000 kvart år. Dette talet har vore ganske så stabilt sidan 1979, då abort vart tillate i Noreg. For at ein abort skal kunne bli teke, må fostret vere mindre enn 12 veker gammalt, og dersom det er eldre må mora ha godkjenning frå 2 leger. Er mora under 16 år må òg foreldra skrive under. Ein abort kan bli utført på fleire måtar, anten medisinsk eller kirurgisk. Ved å bruke den medisinske måten fragir kroppen seig det døydde embryoet etter eit lite bel. Den kirurgiske måten er mykje meir brutal, men raskare. Når ein abort blir gjort på den kirurgiske måten så dreg ein lege ut beina på embryoet gjennom fødekanalen, stikke hol på hovudet med ein saks, opnar saksen for å lage eit større hol, syg ut hjernen med ein vakuumsuger, og deretter tek ut resten av embryoet. Embryoet kan deretter bli brukt til forsking. Film av utførelsen kan bli sett på www.abort.no. 

Per dags dato er det òg mogleg å ta fostervannsprøve, livmorprøve og ultralydprøve. Ved desse prøvene kan ein sjå om barnet kjem til å få einskilde sjukdomar, som til dømes Downs syndrom, når det blir født. Dette kan vere med på å påverke avgjerda om det skal bli utført eit svangerskapsbrudd eller ikkje. 

Den katolske kyrkja meiner dette er heilt feil. I følgje den katolske kyrkja er alle born Guds born, og at eit menneske lever på innsiden eller utsiden av ein livmor ikkje har noko å seie for at dei skal definerast som menneske. Det å ta abort vil difor bli det same som å ta eit liv, og ifølgje den katolske trua har ikkje eit menneske retten til å ta den avgjerda, for den retten er det berre Gud som har. Dei meiner òg at den kirurgiske metoden er veldig brutal, og er så umenneskelig så det går an å bli. www.abort.no er ein internettside mot abort som er laga av eit katolsk kirkesamfunn i Noreg. Menneske som arbeider aktivt mot abort blir ofte kalla ?pro-life?, sidan dei er for at alle borna skal bli født. Den same gruppa er òg i mot voldtekt og incest, men meiner at når barnet er unnfanget, så skal det bli født. Dei argumenterer med at Gud har ei meining med alle hendingar i livet. Nettsiden som eg nemnde tideligere brukar slagordet ?Ta bort loven, vel livet?, der dei brukar ordspill for å understreke meiningane deira. Ved påvising av Downs syndrom eller liknande på fostret vil pro-life gruppa at barnet enno skal bli født, og at det norske helsevesenet skal hjelpe til tilstrekkeleg slik at det ikkje skal bli ein ekstra kostnad for foreldra. ?Barnet er enno eit barn? er eit argument som blir brukt. 15 000 born kvart år tilsvarar 500 skuleklasser à 30 elevar, og at desse klassene ikkje skal bli fylla opp er noko dei katolske ikkje likar. 

Humanetisk Forbund og Humanistisk Ungdom derimot går heller under gruppa som kallar seg for ?pro-choice?. Dei er for abort, når det kjem fram at barnet ikkje var ynskt, eller at foreldra ikkje har ressursar til å ta vare på barnet etter fødselen. Dersom det ved fostervannsprøve blir vist at barnet vil få Downs syndrom, så kan pro-choice gruppa argumentere for å ta abort dersom foreldra ikkje har nok ressursar til å klare å oppfostre barnet på ein forsvarleg måte. Det ikkje-religiøse trossamfunnet meiner at alle born som skal bli født må vere ynskt, såg om barnet blir unnfanget på grunn av incest eller voldtekt så burde abort vere eit legitimt val. Einskilde leger påstår òg det er tryggare for mora ved abort enn ved vanleg fødsel. Faktisk så kjem dei same legene med tall som seier at 1 av 100 000 som tek abort vil døy av inngrepet, medan heile 7 av 100 000 som føder vanleg vil døy[2]. Desse dødsfalla gjeld for mora, og ikkje for barnet. Sidan det vart 60 000 levendefødte born i 2009[3], så vil det i løpet av ein 6-årsperiode døy 1 mor ved abort, og samstundes 28 mødrer ved vanleg fødsel. Pro-choice gruppa tenkjer òg på verda si moglegvis komande overbefolkning, og meiner at Noreg ikkje treng 500 skuleklasser ekstra per år. 

Det eg sjølv følar etter å ha sett meg godt inn i saka, er ikkje noko eintydig svar. Eg har prøvt å hente informasjon frå begge sider av saka, for å kunne danne meg eit meir objektivt perspektiv på problemstillingen. Det å vurdere konsekvensetikken i denne problemstillingen er ikkje ei enkel sak. Når blir definert fostret som éit menneske? Er det eigenleg mordet dersom det kjem fram at foreldra ikkje klarar å gje ein tilfredsstillande oppvekst til barnet? Konsekvensen av ein abort er i kvart fall at eit barn ikkje får kome til live, og at foreldra kan få psykiske plager i ettertid. Å vurdere om det er rett når ein ser på konsekvensane meiner eg er eit individuelt val. Eg meiner at dersom einskilde kriterium som til dømes at foreldra ikkje kan oppfostre barnet ikkje kan bli utfylt, så burde det vere lov. Når foreldra heller har ei stabil inntekt og eit stabilt bu, då kan dei vere klåre for å få éit barn. 

Haldninga til foreldra som skal ta abort spelar òg ei stor rolle. Er det retten å ta abort berre fordi du veit at barnet kjem til å få Downs syndrom? Det meiner ikkje eg. Eg synest at foreldre som brukar abort som eit ?prevensjonsmiddel? (ja, dei finst dei òg) eller berre for å sleppe å ha ein unge som er psykisk utviklingshemma ikkje burde få ta abort. Dei burde ta konsekvensen av handlingane sine, og lære til neste gong. 

At det finst ein maksimumsgrense på 12 veker i magen for å ta abort, er ein lov eg stiller meg kritisk til. Eg meiner at loven burde bli endra til ?når det enno er forsvarleg for mora å ta ein abort?. Eg synest òg at dei som tek abort byrd vere pålagde å gå til ein psykolog andsynes avgjerda, sidan det er noko dei kanen bli tenkjande på i lang tid etter inngrepet. Når det gjeld fostervannsprøver og liknande, så meiner eg at det burde vere fullt lov. Dette vil gjere foreldra og helsemyndighetene førebutt på ein situasjon som er utanom det vanlege. Dersom der blir påvist ein skade ved barnet, så kan foreldra få ekstra oppfølging før barnet er født. At resultatet frå prøva derimot skal ha nokon innverknad på beslutningen om abort eller ikkje, er eg derimot i mot. Avgjerda om abort bør takast før ein slik prøve blir teke, for å forhindre det eg vil kalle for ein uetisk haldning. 

Når vi ser på den første problemstillingen, om at ?Dialog om etiske spurnader er heilt naudsynt i verda i dag?, så vil eg seie meg samd. Det eg legg bak er delvis noko eg har teke opp her. Dersom ein ikkje får fram begge sider i ein problemstilling (elles vilje det ikkje vore ein dialog), vil ein ikkje kunne kome fram til ei endeleg løysing, dersom det no skulle vere mogleg i det heile. 

 0 kommentarer på "Artikkel "Abort""
Kommentarer


Legg igjen en hilsenNavn:


Mail:


Bloggadresse:


Din kommentar:


hits